Hmoob lub neej

Slide Hmong New year 2014


Tus Hluas uas coj tau Hmoob qeej nyob xã Cư Knia


Tuaj txog rau xav Cư Knia nug txog 2 nus muag Xeeb Lauj(Lầu Văn Sinh) thiab Huong Lauj (Lầu thị Thu Hương) nyob zos 9 tsis muaj leej twg tsis paub. Vim yog ob nus muamg yog ob tug uas coj cim thiab kawm tau peb Hmoob tus qeej nyob rau thaj tsam xav Cư Knia nov, txhawb nqa niam txiv kwv tij neej tsa lub neej nyob kom muaj kev lom zem qab siab ua neej nyob rau tej lub zos hav zoov nuj xiab no.

Txawm tias nkawm tau nrog niam txiv los sab qaum teb ntawm lub xeev Cao Bằng los rau yav qab teb no rau hauv zos 9, xav Cư Knia, tiamsis txog thaum uas Xeeb Lauj - Lầu Văn Sinh mus kawm Trung cấp kế toán nyob Cao Bằng, tau nrog cov phooj ywg koom kev lom zem thiab tawg qeej rau nws lub tsev kawm, tau kawm pom thiab paub tau ntau yam. Ua rau nws muaj siab nyiam thiab tsim tsa txhawb nqa tau peb tus qeej Hmoob uas yog peb poj koob yawg koob ib txwm coj los. Xyoo 2011, thaum kawm tiav rov los rau xav Cư Knia tau los ua tus tub ua hauj lwm sau nyiaj txiag rau hauv xav. Txawm tias lub sij hawm tsis muaj li twb vim hauj lwm thauj twg twb muaj, tiamsis nrog rau nws txoj kev hlub lub siab ntev thiab txoj kev xav zoo nws tau tsim thiab kawm tau Hmoob tus qeej tawg raws li nws nws lub siab phim saib rau tiam tshiab no. Tseem ceeb tshaj, nws tau qhia rau nws thiab nws tus muam tawg zaj qeej “hu phooj ywg”. Raws qhov ntawm, tus txiv neej Hmoob tawg qeej li ib txwm txhua txhia tus txiv neej tawg qeej thiab ntawmib sab yog tus poj niam tuav lub kaus mus lawv nws qab. Tej lub sij hawm li no ntsia lub ntiaj teb no xis nyob heev, ntuj teb laj khiam heev. Xeeb tus muam nim no tseem kawm qib 9, hauv lub tsev kawm Trường THCS Nguyễn Trãi, xav Cư Knia. Txawm tias nyuam qhuav tau nws tus nus qhia txog me me xwb tiam sis nws twb ua tau zoo thiab nco tau zoo heev.

Txawm tias, hauv Cư Knia no tsis muaj kiab khw kev hlub li yav qaum teb thiab kev nquam paj nquam nruas tsa hauv toj li peb Hmoob ib txwm muaj tsis tshua muaj los ob nus muag no yeej tseem yog ob tug uas tshwj xeem kawm tau Hmoob qeej los mus zoo heev. Xeeb yeej yog peb ib tug txiv neej yawg Hmoob tiag tiag hauv Knia nov. Xeeb thiab nws tus muam li kev kawm qeeb twb tau kev txhawj nqa los ntawm nom tswv hauv xav thiab ib thaj tsam no qhuas thiab txhawb nqa txog.

Yuav muab hais los, Xeeb nkawm ob nus muag yog ob tug tub ntxhais Hmoob nrog tuav Hmoob li txuj ci tawg qeej xub thaj nyob rau thaj tsam xav Kni ntawm nov, cia tau cia tseg ua puav pheej rau peb Hmoob kuj muaj nuj nqi qhia txog rau tsoom nom tswv thiab lwm haiv neeg tau paub thiab tsa muag pom peb Hmoob tej txuj ci.

Peb thov qhuas txog nkawm ob nus muag, thiab tseeb ceeb tshaj no peb tseem xav kom pom lub neej tom ntej no tseem muaj peb tub ntxhais hluas Hmoob tseem yuav kawm thiab cim nco ntau tshaj txoj Hmoob tej txuj ci ntau tshaj no cia nthuav txog rau lub teb lub chaw ua rau sawv daws tau cim ua chaw tshua, cia tau ua puav pheej rau peb Hmoob yug los ib zaug txawm lub neej muaj kev nyuaj siab los yeej cim kawm thiab muaj vaj huam – kev txawj ntse ib yam luag lwm haiv.Tsab xov no tau kev koom tes los ntawm Hương Thơm - Văn Trọng

Ib Hnub qhia txog ntaub xov Hmong sab Cao Bằng hauv nroog Ho Chi MinhCov neeg txawj ua ntaub xov ntawm cov pej xeej tsawg neeg Hmoob dawb, Hmoob dub, Hmoob txaij, puab yib, Nyuav qaub ... Yuav piav qhia txog cov ntaub xo thiab kev ua ntau xo ntau yam rau hauv nroog HCM – Viet Nam. Thaum 9h30 – 16h hnub 10/11 yuav txog no.
Nrog rau tsoom qhua txawv teb chaws, Nov yuav yogi b qhov kev tau qhib yus lub qhov muag pom deb dav txog Hmoob thiab lwm haiv neeg tsawg nyob hauv Nyab Laj teb no tuaj sab qaum teb tuaj tej ntaub xov hauv nroog HCM. Hos hais txog ntawm tsoom tub ntxhais los yog tej neeg ua ntaub xov, piav ntaub xov nov lawv yuav yog thawj zaug tau mus deb 1,500km txog rau nroog Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh city). Lawv yuav ntxhuav qhia txog peb txog lawv tej nkauj, kev seev cev ntawm cov neeg tuaj puag yaj sab tuaj.

Qhov xwm txheej no kuj yog ib qhov nthuav txog peb kev vaj huam txog tsoom kwv tij Nyab laj sab qaum teb no tau pom txog peb Hmoob thiab lwm haiv neeg savb qaum teb tej tsoos, dhau los ntawm kuj muaj kev txhawb nqa nrog rau cov neeg piav ntaub xo. Tej me “Pav tes” tom qab tej pab ntaub xov txawv txawv ntawm yuav tau oiav txog ib txhej ib txhej txog kev ua ntaub xov rau sawv daws paub txog zoo xws li: nrig maj, cab xov, ntxiv tes thiab ua kom tau ib daig paj ntaub li pog koob yawm txwv qhia tseg
.
Tej me paj ntaub tsuas yog tsim los cia ntxiv zoo nkauj rau daim ntaub peb hnav xwb. Tiamsis kev piav ntaub xov kiab khw zaus no yuav tau muab tej pab ntaub no los mus ua rau ntau yam li tej rooj tog salon, ntaub rooj, hnab nyiaj, tsho, thiab lwm yam. Thaum yus yuav tej yam ntaub xo no, Thaum pab yuav tej ntaub xo no tsis yog tias yus pab tau lawv muaj kev kaj siab xwb tiam sis tseeb yuav pab tau tsoom tub lag luam ntaub xo no tau kev txhawb nqa los txhawb zog los ntawm yus tus kheej
Ntaub xo Hmoob tau piav muag hauv tuam ceeb nroog HCM.................

Tau pom txog Cao Bằng yuav tsis tau theem rau qhov tshawb nrhiav txog tib neeg thiab lawv tej tsoos, tej khoom siv sab qaum teb, tiam sis tseem yuav tau pom dhau hauv tej neeg txawj ntse tsom duab tej khaub thaij. Muab tej yam duab yuav hais txog Hmoob thiab lwm yam neeg kuj yuav tau muag hauv lub khw no thiab. Tom qab tej meb suab luag qab zib yog tej me kev khwv iab khwv daw ntawm peb tsoom pej xeeem nyob toj siab.

Qhov nov yuav tsis yog ib qhov khw muag khaub hlab , ntaub xo xwbTiamsis tseem yog qhov chaw yuav los mus nrhiav neeg pab txhawb nqa tsoom poj niam Hmoob ua ntaub xo hauv xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Xyoo ua ntej lawm, Kev txhawb nqa nyiaj txiag kuj tau muab pab rau tsoom poj niam ua ntau xov neeg Tuam pav ( Dạo – nyob hauv xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình). Ib sab ntawm lub chaw tsim ntaub xo, sawv daws lub tseb tau pab no tseem muaj ib lub tsev zov me nyuam kom sawv daws mus ua hauj lwm qab siab tias yus tej me nyuam yeej tau zov thiab tsom kwm los zoo. Qhov no, yog ib qhov kev pab rau tsoom poj niam me nyuam Hmoob kom pom txog lub neej nyob vam meej dua rau lub neej pem suab!
Lub khw no yog ib ntawm cov hauj lwm tseem ceeb ntawm DECEN hauv kev tshaj qhia tej kev ncig ua si – nuam yaj, Kev tshaj qhia txog ntaub xo ntawm tsooj pej xeem sab Cao Bằng nyob rau hauv lub hom phiaj “Txhawb nqa kev noj qab haus huv rau pej xeem sab Cao Bằng dhau qhov tau Dej huv, lub neej huv siab thiab kiab khw rau kev lag luam ntaub xo”.

Kuv ntseeg tau tias no yuav yog ib txog hauj lwm uas tau ua zoo los lawm. cia siab rau lub neej yav tom ntej tseem yuav muaj tub txawj ntxhais ntse ua tau zoo tshaj qhov no yuav muaj tej kiab khw hmoob muaj suab nrov npe thiab tshwm muaj lwm yam kom tshiab thiab zoo tshaj no...


Thaj Yaj
Dej Nyab neeg ploj, tag kev cia siab rau tus nyob tos

Qhov no yog me me txog xov xwm ntawm tsoom hwv xwb tseem tsis tau paub tseeb tiag niam txiv kwv tij neej tsa Hmoob ne ho raug li cas mus li cas tiag. Thiab tsis tas li Khaub lig cua thiab nag loj thib 8 (Damage caused by typhoon No. 8)
ua rau ntau lub xeev hauv teb chaws Cab Tsib no raug puas tsuaj li: Quang tri , Dak Lak,…

Raws li xov xwm hauv Quang Tri 1 tug neeg tuag thaum mus ua teb hauv tus dej Dak Rong nim no tseeem tsis tau paub txog Nws zoo. Hauv Dak Lak muaj 1 tug neeg tuag saum ntoo nim no tsis paub vim li cas los li cas tiag, tsis tas lit seem muaj 11 leej ploj lawm uas tsoom hwv tseem nrhiav tsis tau.

Txog khoom vaj tse hauv xeeb Dak Lak tau soj qhia chiv thawj no xwb yog li: 14 lub tsev raug dej cab, 71 lub tsev raug nyab hauv Ea H’Leo, npej puas tsuaj li 5 ha, qoob loo thiab ntoo ntev xyoo li café yog 80ha,…qhov no yogi b qho puas tsuaj loj heev uas tsis tau tau soj ntsuam tag xwb

Nyob rau Quang Ngai, muaj 3 lub nkog raug tog thaum nag xob nag cua thiab dej loj, 166 ha qoob loo puas tsuaj, 2 ha xyoob ntoo ntev xyoo raug lov, puas tsuaj,..Yawg Dam Van Ha (Đàm Văn Hà) ib tug nom saib xyuas tsoom pej xeem ntawm no Cư Kbang, xeev Dak Lak(huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) qhia tias, Thaj chaw 12 tug neeg raug dej cab yog thaj tsam172 – ze ntawm ciam xav Ea Rôk thiav xav Cư Kbang. Tom qab uas tau txais xov xwm tsoom hwv tau nrhiav tau 2/12 tus neeg raug dej nyab. Qhov ntawm muaj yawg Lis Thoj (Đào Văn Lý – Yug xyoo 1964) thiab pog Mim Hawj (Hầu Thị Mỵ-1960). Pog Mim tau nrhiav pom thaum khuam rau saum ntsis ntoo, yawg Lis Tau nrhiav pom thaum dej nqig tom phooj teb tshaj li 10m.

Txaus ntshai tshaj thaum sawv ntawm tus ciam “Ciaj thiab Tuag”
Nyob hauv 12 leeg pej xeem hauv xav Cư Kbang raug dej nyab, yawg Lis Thoj (Đào Văn Lý) muaj 6 leej, yog nkawm 2 niam txiv thiab 4 leeg me nyuam. Thaum nag xob nag cua dej loj nyab tag yawg Lis tau tag sij neej, 2 leeg me nyuam tseem nrhiav tsis taut au vim ploj dua twg lawm, Muaj hmoo uas yawg Lis tus poj niam pog Paj Lis (Lý Thị Pành) thiab 2 tug me nyuam tau tsoom nom tswv pab nrhiav tau tom qab dej loj ntawm 2 hnub 1 hmo.
Hnub 20/9, pog paj thiab nws tus me nyuam tau 15 hlis tseem yob hauv tsev kho mob hauv xeev Dak Lak (Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Duab: pog Paj Lis thiab nws tus me nyuam

“Dej nyab saum nqes siab tshaj taub hau, leej twg twb tuav tej cag ntoo, hauv paus ntoo tiam sis tsuas ib xub moos xwb dej cab mus tag. Dej nrawm dhau kuv twb tsi nco qab tig ntsia ces kuv tus txiv twb raug dej cab lawm. Dej hlob dhau, kuv thiab kuv tus me nyuam tuav rau hauv lub hauv paus xyoob, Lub hauv paus xyoob no peej mus raws dej, tom qab ntawm peb cov niam tub tuav tau ib tog caj loj loj dej cab los, kuj vim muaj voj cav no es peb pab niam tub thiab tau cawm dim”, Pog paj txhawj ntshai thiab tau hais qhia rau peb tsoom tub muab xov xwm.

Nyob tos Yam tag kev cia siabYawm Theej Thoj hmoov zoo tau khiav dim tiamsis tshuav yawg tus poj niam Yiv Lis (Lý Thị Dí -1970) txog nim no kiag tseem nrhiav tsi tau pom. Leej tub thib 4 hu ua Heej(Đào Văn Hạnh) nim no tseem so ntawv nyob tsev quaj tos niam.
Tav su 20/9, Pog Mim (Hầu Thị Mỵ -SN 1960), hauv zos 14,xav Cư Kbang kuj tau tsev neeg coj mus faus tseg. Tiamsis pog Mim tus txiv nim no dej tseem Cab nrhiav tsis tau tau.
Tsis deb ntawm pog Mim lawv tsev tseem muaj pog Paj yaj (Dương Thị Hoa -SN 1979) thiab pog tus me nyuam( Đào Thị Nhìn-1998) tseem ploj mus twg tsoom nom tswv tseem nrhiav tsis tau tau. Peb sawv daws nrog tu siab ntau thaum tau paub tias pog Paj Yaj no yog pog Mim Hawj tus nyab.

Raws li xov xwm hnub 20/9, hauv lub xav Cư Kbang tseem tshuav 6 leej neeg raug dej nyab tom teb.Thiab ib thaj tsam cov zos no yog 95% yog zeej meej pej xeem Hmong, Mab thiab Puab yib (Yiv) nkaus xwb yog lit seem ceeb yog peb tsoom kwv tij neej tsa ntawm no rau kev txhawj xeeb thiab raug txom nyem ntau heev.

Hauv no yog me ntsis xov xwm txog dej nyab zaus no


Ua neeg pluag vim sib yuav ntxov


Zos 9, xã Cư Króa (huyện M’Drak) nyob nrug deb rau lwm cov zej, muaj roob hav, zoov nuj xiab thaiv, Ze ntawm tus ciam teb hauv lub huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên).Mus rau hauv lub zos no, must sis tau ncaj qha ntawm xã Cư Króa mus (vim tsi muaj kev, yuav tau hla hav zoov) yuav tau hla txoj kev deb 40 km hla dhau 2 xã Ea Riêng thiab Ea M’doal. Tag lub zos 9 no nim no muaj li: 160 tsev, 785 tug neeg, 100% yog pej xeem Hmong los sab qaum teb los. Kev ua noj haus ntawm tsoom pej xeem ntawm no ntsib ntau yam kev khwv thiab tsuam tshuam, kev txawj ntse tsis muaj thiab tseem coj txoj kev ua noj haus li yav thaum thiab txoj qub kev cai, nyob rau hauv ntawm tseem ceeb tshaj yog sib yuav ntxov thiab yug me nyuam coob.

Duab: Me nyuam yau hauv zos 9 tau niam coj mus ua teb
Yuav txiv thaum 15 xyoo- Tseeb tiag no yog qhov muaj tiag nyob rau hauv zos 9, xã Cư Króa tau los ntau xyoo no thiab tsi pom muaj tshwm sim tsawg mus. Cov me nyuam yau uas tau kawm txog li qeb 10 tsuas muaj tej tug xwb, tshuav cov yog qeb7, qeb 8 thiab so ntawv; qhov ntawm kuj nyog ib qhov tsoom tub ntxhais hluas ntawm no tsis to taub txog Txoj Cai Sib Yuav nyob rau teb chaws no thiab tab tom ua txhaum txoj cai.

Tij laug Hooj Thoj (Thào Seo Hùng) thiab niam tij Xov Yaj (Giàng Thị Xống) puav leej yug tau rau xyoo 1992, hauv tej tsev neeg coob me nyuam. Tij laug Hooj tsis tau mus kawm, Hos niam tij Xov(Xống) nyuam qhuav kawm tag rau qeb 5. xyoo 2007, thaum muaj 15 xyoo, ob leeg tau sib nyiam thiab sib sau los ua neej tiamsis tsis muaj ntawm pov thawj sib yuav vim tsis tau txaus xyoo li txoj cai tau teev tseg. Xyoo no, nyuav 21 xyoos niam tij Xov (Giàng Thị Xống) twb ua niam rau 3 tug me nyuam; thawj tug yug xyoo 2009, tus thib 3 no yug tau nyuav muaj 5 lub hli xwb.Vim niam tij Xov tsis nkag siab thiab to taub los yog paub txog tias yuav ua li cas thaum coj me nyuam yog li cov me nyuam uas niam tij yug los txhua tus puav leej muaj mob.

Hos tij laug Das Vwj (Vù Seo Đàm) thiab niam tij Paj Yaj (Giàng Thị Pang) sib yuav xyoo 2002, thaum ob leeg nyuav muam 16 xyoo xwb. Nim no, nkawm twb muaj 5 tug me nyuam, 2tug tub thiab 3 tug ntxhais. Thawj tus yug xyoo 2004, tus thib tsib txaus 1 xyoos. Kev ua noj haus tsuas yog niaj hnub saib ntsoov rau cov pob kws thiab qos ntoo ntawm teb nkaus xwb, Yog li lub neej tseem muaj kev tshaib nqis, khwv thiab sab. 5 tug me nyuam tij laug Das thiab niam tij nkawm yug los tsis muaj txaus noj txaus haus yog li xeeb ntau yam mob. Sij hawm dhau los, txawm tas, ntau zaus tau cov nom tswv coj cai qhia cai pabqhia txog kev yug thiab tu me tub me nyuam tsawg tiamsis nkawm tseem tsis coj thiab, txoj kev yug me tub me nyuam tseem yuav tshwm sim ntxiv rau ob nkawg niam txiv hluas no.

Tau paub, tau paub hauv lub zos no muaj 139 tug ntxhais hluas nyob rau cov xyoo hlob tiav ntxhais muaj me nyuam, cov poj niam yug 3 tug mus saum yog 88 tug (Hauv no, muaj 55 leeg muaj 5 tug me nyuam mus rau saum). Nyob rau xyoo 201, muaj 6 leej me nyuam tau yug los ua leej tub thib 3, 2 tub sib yuav ntxov; 6lub hli xyoo 2013. Muaj 4 tug me nyuam yus los ua leej tub thiab 3 nce saum. Tseeb tiag txoj kev sib yuav tsis raws cai yej muaj tiamsis cov ua hauj lwm rau kis no tsis tau muaj tuaj los tseem zais tseg. Nyob ib sab ntawm, txoj kev txawm ntse qhuab qhia me nyuam ib txwm tsis muaj. Me nyuam yau yug los tau noj haus tsis txaus txhua xyoo muaj li 20%. Me nyuam yau yug los nyob rau zos 9 tau niam txiv coj mus ua liaj ua teb thaum muaj los tsis tau muaj 1 xyoo, ua rau me nyuam mob kub, mob no,…tsis muaj tshuaj kho.Tsuas yog thaum twg mob nyhav dhau thiaj coj mus kho mob xwb; Thaum coj mus kho mob ces mob nyhav dhau kawg yuav coj mus rau kev kho mob qeb siab. Vim li no txhua lub hli, tsoom tub ntxhais ua hauj lwm rau kis no yuav tau raug mus txog tsev, qhia coj, pab soj ntsuam thiab pab tus, saib xyuas paub rau cov me nyuam yau.

Lub niaj xyoo no, tsoom noj tswv kuj pab txhawj xeeb txog kis sib yuav tsis raug cai o, tiamsis tseeb tiag yeej tseem muaj nyob rau zos 9, vim tias txoj hauj lwm tseem must sis taut au zoo. Qhov tseem ceeb , twb yog vim txoj kev sib yuav ntxov thiab yug me tub me nyuam ntau ntau twb noj tob rau tsoom pej xeem lub neej lawm. 100% pej xeem hauv zos 9 raws kev ntseeg tshiab (Tin lành), lawv txaj muag heev rau kev coj tej kev tsis pub muaj me nyuam tiam tshiab no, lawv tsuas yog coj txoj kev tsis pub muaj me nyuam li tej laus ib txwm coj xwb. Nyob rau ib sab ntawm, tag nrho feem coob tej poj niam tsis txawj hais lus Nyab Laj(cab Tsib); kev deb ncua ntev, hav zoov nuj xiab qhov no kuj ua rau kev mus los saib xyuas cov zeej meej mus rau kis no los ntsib ntau yam kev khwv. Tsis tag li, kev nkag siab txog yug me tub nyuam tsawg ntawm tej zej zog no nom tswv ib thaj tsam ua hauj lwm rau kis no kuj tseem coj tsis tau zoo; Hauv no muaj, Tswv zos muaj 5 tug me nyuam, hos tij laug Yias Thoj (Thào Seo Diêu) saib xyuas rau kis qhuab qhia yug me tub me nyuam tsawg tseem muaj kev yuab poj niam thaum 16xyoo, nim no twb muaj 5 leej ntxhais lawm…

Raws li xav, yog yuav pab coj tau kev yug me tub , me nyuam tsawg rau zos 9, xã Cư Króa tsis yog kev yooj yim hais, tiamsis yuav tau pab qhia mus ntev raws li luag tej laus tej lus “nag hlob ntxawg ntev” (“mưa dầm thấm lâu”). Qhov no yuav tsum muaj kev pab los ntawm nom tswv txhua qeb, pab coj zoo rau kev pab coj qhia zoo mus sab yug tsawg me tub me nyuam, qhia txog Kev Cai Sib Yuav raws caij nyoog, qhia kev noj haus. Tseem ceeb yog pab coj txoj kev pab neeg pluag raws li txoj kev cob qhia kom txoj kev pluag dhau mus, Qhia rau kev kawm, Saib xyuas txog kev kho mob thiab pab txog kev muab khoom pab kho mob rau cov neeg pab yug me nyuam (los yog cov ua hauj lwm mus kis no) hauv tej zej zog – kom mus txog rau zeej meej pej xeem tiag tiag li tau hais lawm.


Tsis yog me nyuam yau nyob zos 9 hauv xeeb Dak Lak no xwb, tag nrho kwv tij neeg tsa Hmoob cov uas rau kev txom nyem txij thaum tau tsiv qaum teb los rau Nyab Laj qab teb no. Sawv daws yeej ib txwm coj lub neej tsis tau muaj dab tsi uas hloov. Thov nqua hu, tsoom tub ntxhais thiab cov hluas sawv daws. peb sib yuav kom raws li txoj cai ua neej nyob thiab xws li teb li chaw.

Thomas Yang

Koj xav li cas xwb?

Ceeb Toom:

Koj muaj lus nug, Koj muaj yam tseem ceeb xav tso, muaj dab tsi xav nkag siab to taub zoo dua no. Caw sau ntawv raws li hauv qab no

Hmoob kev xav

Koj pom li cas txog zaj no ?

Ua tsaug ntau rau cov phooj ywg tau tawm kev xav. Foom sawv daws ntsib kev noj qab nyob zoo.
Fuab Cua Xyooj : Qhov tshwj xeeb yog peb cov tub ntxhais yuav tsum hloov kev xav. zaj uas sau hais txog Hmong yeej hais tau zoo kawg li lawm,Tsim nyog, yuav tsum tau txhawb zug rau kev kawm, rau cov tub ntxhais kawm ntawv xws li txhua lub tsiab peb caug cov tub ntxhais uas kawm siab zog los hais lus txhawb cov uas tseem kawm qes (THCS-THPT) kom lawv rau siab kawm. Niam txiv kwv tij muaj kev pab cov uas kawm taus mus ntxiv. Muab khoom plig rau cov tub ntxhais kawm tau zoo ( Có sự khuyến khích cho các em đang học). Sim pab xav yog peb ua tau li no lawv puas muaj siab kawm tau zoo ?
Mình muốn kêu gọi các bạn cùng chung tay để xây dựng một cộng đồng sống đúng pháp luật, học tập đúng với luật giáo dục. Cha mẹ, láng giềng có thực hiện hết trách nhiệm của mình với con cháu không? Nhà trường và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho con em mình thì mình nên làm làm gì để cùng chung tay khuyến khích các em hoc tập để tránh được tình trạng tảo hôn.
Npe - name:
Tub Vaj Huab Muab

Email:
zibntab@hotmail.com

xov tooj - phone:
0423-84689

sau koj tsab ntawv Message:
Nyob zoo os peb cov kwv tij Hmoob, zoo siab uas tau pom nej txom nyem los pab tsis tau nej, kuv lub Neej los txom nyem tib yam nkaus los tseem heev dua, es qhov kuv hais tias heev duav no mas kuv niam kuv txiv tuag rau lub Caij peb muab peb cov me nyuam sib ntaus, tam sim no kuv thiaj txom nyem dua, vim lub Neej thaud, 3 niam 3 txiv tsis muaj kev kawm loj hlob txawj sib nyiam ces sib yuav, ces ua Teb txheej dhau txheej, moos tsis muaj coj ris tsho tsis muaj hnav, kuv yog tus me nyuam ntshuag, kuv saib nej txom nyem yuav luag npaum kuv ntag, vim kuv niam kuv txiv tuag rau lub Caij ua tsov rog lawm. Es pom nej yeej txom nyem heev, xav kom nej pab khwv txhawb nej cov me nyuam mus kawm ntawv thiab, es kom thiaj muab kev mus khwv lwm yam, thaum muaj kev kawm txawm ua teb los si tsh eb ua, es thov txhob haus yeeb, txhob ua tub sab, txhob nyiag mus yaim luag roj es yog txom nyem no txhob yug coob coob nawb

Hmong New year -South Viet Nam 2014

create a website with SnapPages
Create a free website >